ara üst


 FT 800 Q-T VQFN-48 LCD CONTROLLER IC

Ürün Kod: : 721897

KDV Hariç Fiyat: 55,19  TL


 LP 55231 SQX VQFN-24 LED DRIVER IC

Ürün Kod: : 721896

KDV Hariç Fiyat: 14,26  TL


 STA 301 A SIP-8 60V 4A DARLINGTON TRANSISTOR

Ürün Kod: : 765086

KDV Hariç Fiyat: 0,00  TL


 STA 308 QFP64

Ürün Kod: : 764076

KDV Hariç Fiyat: 32,01  TL


 STA 309 A SMD

Ürün Kod: : 764066

KDV Hariç Fiyat: 33,71  TL


 STA 353

Ürün Kod: : 764067

KDV Hariç Fiyat: 17,00  TL


 STA 381 BWTR VQFN-48 AUDIO IC

Ürün Kod: : 720952

KDV Hariç Fiyat: 61,76  TL


 STA 401 A

Ürün Kod: : 756890

KDV Hariç Fiyat: 5,84  TL


 STA 402 A

Ürün Kod: : 756891

KDV Hariç Fiyat: 5,33  TL


 STA 403 A SIP-10 ENTEGRE

Ürün Kod: : 756892

KDV Hariç Fiyat: 25,50  TL


 STA 434 A

Ürün Kod: : 756893

KDV Hariç Fiyat: 4,70  TL


 STA 441 C

Ürün Kod: : 756894

KDV Hariç Fiyat: 6,35  TL


 STA 501 A SMD AUDIO IC

Ürün Kod: : 751311

KDV Hariç Fiyat: 25,78  TL


 STA 505 SMD

Ürün Kod: : 751312

KDV Hariç Fiyat: 27,20  TL


 STA 506 A SMD

Ürün Kod: : 764068

KDV Hariç Fiyat: 27,20  TL


 STA 508 A ORG

Ürün Kod: : 764069

KDV Hariç Fiyat: 38,53  TL


 STA 509 A

Ürün Kod: : 764070

KDV Hariç Fiyat: 32,01  TL


 STA 515 SMD

Ürün Kod: : 752240

KDV Hariç Fiyat: 27,20  TL


 STA 5150

Ürün Kod: : 764075

KDV Hariç Fiyat: 33,71  TL


 STA 516 B

Ürün Kod: : 764064

KDV Hariç Fiyat: 37,68  TL


 STA 517 B

Ürün Kod: : 764071

KDV Hariç Fiyat: 33,71  TL


 STA 518 SMD

Ürün Kod: : 764072

KDV Hariç Fiyat: 20,96  TL


 STA 540 MULTIWATT-15 POWER AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 753782

KDV Hariç Fiyat: 11,90  TL


 STA 540 SA ZIP-19 POWER AMPLIFIER IC

Ürün Kod: : 764073

KDV Hariç Fiyat: 15,02  TL


 STA 543 SA

Ürün Kod: : 764074

KDV Hariç Fiyat: 38,81  TL


 STA 575

Ürün Kod: : 752179

KDV Hariç Fiyat: 27,20  TL


 STM 32F030 C8T6 LQFP-48 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730106

KDV Hariç Fiyat: 13,55  TL


 STM 32F031 K6U6 QFN-32 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730107

KDV Hariç Fiyat: 10,86  TL


 STM 32F051 R8T6 LQFP-64 MICRO CONTROLLERS

Ürün Kod: : 730111

KDV Hariç Fiyat: 19,83  TL


 STM 32F100 R8T6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730104

KDV Hariç Fiyat: 19,55  TL


 STM 32F100 RBT6B LQFP-64 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730105

KDV Hariç Fiyat: 23,53  TL


 STM 32F100 VCT6B LQFP-100 MICRO CONTROLLERS

Ürün Kod: : 730102

KDV Hariç Fiyat: 50,34  TL


 STM 32F103 C6U6A UFQFPN-48 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730113

KDV Hariç Fiyat: 34,00  TL


 STM 32F103 C8T6 LQFP-48 MICRO CONTROLLERS

Ürün Kod: : 765088

KDV Hariç Fiyat: 39,10  TL


 STM 32F103 R4T6A LQFP-64 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730114

KDV Hariç Fiyat: 33,43  TL


 STM 32F103 VEH7 BGA-100 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730115

KDV Hariç Fiyat: 51,00  TL


 STM 32F107 RBT6 LQFP-64 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730108

KDV Hariç Fiyat: 46,49  TL


 STM 32F107 VCT6 LQFP-100 MICRO CONTROLLERS

Ürün Kod: : 730112

KDV Hariç Fiyat: 38,25  TL


 STM 32F205VET6 LQFP-100

Ürün Kod: : 727076

KDV Hariç Fiyat: 53,30  TL


 STM 32F3 EVALUATION BOARD

Ürün Kod: : 730103

KDV Hariç Fiyat: 128,21  TL


 STM 32F407 VGT6 LQFP-100 MICRO CONTROLLER

Ürün Kod: : 730110

KDV Hariç Fiyat: 72,00  TL


 STM 32F407G EVALUATION BOARD

Ürün Kod: : 730109

KDV Hariç Fiyat: 174,52  TL

1 

link